La bàn từ

Magnetic Compass

  • Lệch hướng: không quá 0,5o
  • Thời gian cân bằng: không quá 41 giây
  • Lệch do ma sát: không quá 0,088o
  • Lệch do bão: không quá 1,05o
  • Nhiệt độ xung quanh: -30oC ~ + 60oC
  • Directional deviation: No more than 45o
  • Time for stability: No more than 8.8 seconds
  • Frictional deviation: No more than 0.088o
  • Vortex deviation: No more than 1.05o
  • Ambient temperature : -30oC ~ + 60oC