Bộ Nhả Thủy Tĩnh

Hydrostatic Release

  • Độ sâu có thể thả: 2~4m
  • Lực để thả dây thừng: 2,2 ± 0,4 KN
  • Tiêu chuẩn: SOLAS
  • Chứng chỉ: CCS/EC
  • Depth of release: 2~4m
  • Force of breaking rope: 2,2 ± 0,4 KN
  • Standard: SOLAS
  • Approval: CCS/EC