Bình Chữa Cháy Có Xe Đẩy 50 Kg

Transportable Fire Extinguisher 50 Kg
  • Loại dập lửa:

1. A: Cháy với vật liệu đặc bình thường

2. B: Cháy với chất lỏng dễ bắt lửa

3. C: Cháy với khí gas

4. Cháy với vật liệu liên quan đến điện

  • Chất dập lửa: Ammonium (50%) phosphate (25%)
  • Nhiệt độ hoạt động: - 200C - + 550C
  • Đánh giá khả năng dập lửa: 10A  233B
  • Extinguish categories:

1. A: Simple solid material fire

2. B: Flammable liquid fire

3. C: Gas and vapor fire

4. Electric material fire

  • Extinguishing agent: Ammonium (50%) Phosphate (25%)
  • Working temperature : -200C - + 550C
  • Extinguish ratings: 10A 233B